1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností VimPros s.r.o., se sídlem Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 109 23 845, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 85915 (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) vznikající:
   1. ze smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) a/nebo
   2. z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a/nebo
   3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen „smlouva o vytvoření grafických děl“).

   Smlouva o dílo, kupní smlouva a smlouva o vytvoření grafických děl dále společně jen jako „Smlouva“.

  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.vimpros.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel mimo jiné provádět objednávání zboží a služeb poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“). Objednatel může provádět objednávání zboží a služeb poskytovatele též bez registrace přímo z webové stránky.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
  4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. S uživatelským účtem mohou nakládat pracovníci poskytovatele podle pokynů objednatele.
  5. Poskytovatel může zrušit nebo zablokovat uživatelský účet objednatele, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob
 3. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
  1. Rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“) obsahuje nabídku zboží poskytovatele, nabídku služeb poskytovatele spočívajících v upravování zboží podle individuálního přání či potřeby objednatele a nabídku grafických služeb poskytovatele spočívajících ve vytvoření grafických děl. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se pro vztahy mezi poskytovatelem a jakýmikoliv třetími osobami (včetně objednatele) nepoužije.
  2. Ceny (odměna poskytovatele) jsou ve webovém rozhraní standardně uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a včetně všech souvisejících poplatků. Pro objednatele, který je spotřebitelem, jsou před uzavřením smlouvy zobrazeny konečné ceny včetně DPH a všech dalších poplatků. Nabídka poskytovatele a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), rozumí se jí cena bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží v místě provozovny poskytovatele na adrese VimPros s.r.o., K. Weise 503, 385 01 Vimperk (dále jen „osobní odběr“). Po dokončení výběru služeb a zboží jsou objednateli zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy způsobem stanoveným v čl. 3.5 až 3.8 obchodních podmínek. Není-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy způsobem stanoveným v čl. 3.9 obchodních podmínek. Použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
  5. Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy následujícím způsobem. Objednatel vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář může obsahovat zejména informace o objednávaném zboží či službách (objednávané zboží či služby „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady jejich ceny (odměny poskytovatele), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatele vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, přičemž tato objednávka je neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
  7. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) či o zajištění zaplacení ceny.
  8. Smluvní vztah ze Smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
  9. Není-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy následujícím způsobem. Prostřednictvím webového rozhraní, elektronickou poštou, telefonicky, pozemní poštou nebo jiným způsobem je možné poskytovateli doručit nezávaznou poptávku. Na základě takové poptávky zašle poskytovatel objednateli elektronickou poštou návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „návrh na uzavření Smlouvy“). Smluvní vztah ze Smlouvy vzniká v tomto případě doručením přijetí návrhu na uzavření Smlouvy (akceptací), jež objednatel zašle poskytovateli.
  10. K uzavření Smlouvy může dojít také v písemné formě.
  11. Veškeré nabídky prodeje zboží či poskytnutí služeb uvedené na webové stránce jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží či těchto služeb. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči poskytovateli.
  12. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO
  1. Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje vytvořit na svůj účet a na svoje nebezpečí pro objednatele dílo (díla) specifikované ve smlouvě o dílo, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje za vytvoření díla (děl) zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o dílo.
  2. Pro práva a povinnosti smluvních stran související se zbožím upraveným dle smlouvy o dílo se použijí ustanovení těchto obchodních podmínek upravujících nakládání se zbožím (zejména čl. 8, čl. 9 a čl. 20 obchodních podmínek).
 5. VYTVÁŘENÍ DÍLA
  1. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s plněním smlouvy o dílo neprodleně po jejím uzavření. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění smlouvy o dílo poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy (čl. 19.1), ztrácí tímto objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.
  2. Poskytovatel je povinen vytvářet dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy objednatele.
  3. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli (jeho pracovníkům) nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů poskytovatele týkajících se díla. Každý dotaz poskytovatele související s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů a to od jeho přijetí.
  4. Není-li smluveno jinak, není poskytovatel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem pro vytvoření díla. Poskytovatel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu.
  5. Poskytovatel může pověřit vytvořením díla jinou osobu. Při vytváření díla jinou osobou však nese poskytovatel odpovědnost, jako by vytváření díla prováděl sám.
  6. V případě, že má dílo dle Smlouvy obsahovat předměty chráněné právem k duševnímu vlastnictví (např. obrázky, fonty, fotografie), k nimž vykonává práva třetí osoba, je objednatel mimo jiné povinen při nakládání s těmito předměty dodržovat (pod)licenční ujednání k těmto předmětům, jež mu byla poskytovatelem sdělena.
  7. Náhled na podobu díla zašle poskytovatel objednateli v elektronické podobě elektronickou poštou, a to v datovém formátu .pdf. Objednatel je povinen se s náhledem na podobu díla podrobně a pečlivě seznámit. Na základě odsouhlasení tohoto náhledu objednatelem bude dílo poskytovatelem vytvořeno. Odsouhlasení náhledu na podobu díla podle předchozí věty musí objednatel provést:
   1. elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, ze které byl náhled na podobu díla objednateli zaslán, s tím, že ke zprávě objednatele musí být připojen ten náhled podoby díla, který je předmětem souhlasu objednatele, nebo
   2. v tištěné podobě (osobně) v provozovně poskytovatele.
  8. Odsouhlasením náhledu na podobu díla objednatelem podle čl. 5.7 obchodních podmínek se závazně stanoví podoba díla, přičemž toto odsouhlasení nahrazuje všechny předchozí informace či pokyny objednatele ohledně podoby díla.
  9. V případě, že objednatel nesouhlasí s podobou díla obsaženou v náhledu na podobu díla, musí o tomto neprodleně vyrozumět poskytovatele, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu, ze které byl náhled na podobu díla objednateli zaslán, přičemž objednatel je povinen uvést konkrétní pokyny k úpravě takového náhledu. Za úpravy náhledu na podobu díla náleží poskytovateli odměna ve výši smluvené s objednatelem.
  10. Po dobu přípravy náhledu na podobu díla neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla, včetně předání řádných podkladů, nebo v prodlení s uhrazením jakékoliv části odměny poskytovatele, prodlužuje se o dobu tohoto prodlení objednatele lhůta stanovená pro vytvoření díla poskytovatelem.
  11. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli, může poskytovatel vytvořit dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí této součinnosti (poskytnutí podkladů) možné.
  12. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli a z těchto důvodů není možné pokračovat ve vytváření díla poskytovatelem, splní poskytovatel svůj závazek vytvořit dílo podle smlouvy o dílo tím, že dokončí ty části díla, jež je možné vytvořit bez součinnosti objednatele (bez chybějících podkladů).
 6. PODKLADY
  1. V případě, že v souvislosti se smlouvou o dílo budou objednatelem předány poskytovateli podklady pro zhotovení díla (dále jen „podklady“), smluvily smluvní strany následující:
  2. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů dle smlouvy o dílo byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
  3. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s podklady újma (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
  4. Podklady pro tisk (tiskové podklady) musí vždy odpovídat DTP manuálu poskytovatele umístěnému na internetové adrese www.vimpros.cz (dále jen „DTP manuál“). V případě, že podklady pro tisk (tiskové podklady) neodpovídají DTP manuálu, může poskytovatel provést úpravu těchto podkladů (po odsouhlasení objednatelem), a to za podmínek stanovených ve smlouvě o vytvoření grafických děl a za smluvenou odměnu.
 7. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupní smlouvou se poskytovatel zavazuje dodat objednateli zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a objednatel se kupní smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli kupní cenu zboží.
 8. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  1. Není-li podle Smlouvy dohodnut osobní odběr objednatelem v místě provozovny poskytovatele, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele.
  2. V případě, že je ve Smlouvě smluven osobní odběr objednatelem, bude zboží připraveno k odebrání v místě provozovny poskytovatele. Osobní odběr je možný v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod nebo pátek od 8:00 do 15:00 hod.. Objednatel je povinen odebrat zboží ze skladu poskytovatele nejpozději do pěti (5) dnů od zaslání oznámení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru. Neodebere-li objednatel zboží v této lhůtě, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jedno (1) balení zboží za každý započatý den prodlení objednatele s odebráním zboží, nebo je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  3. Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Je-li poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jedno (1) balení zboží za každý započatý den prodlení objednatele s převzetím zboží, nebo je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  5. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo smluveno, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a poskytovateli. Převzetí zboží je objednatel povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít a je povinen tyto skutečnosti vůči přepravci uplatnit (a pořídit o tom zápis). Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky tak nemůže být brán zřetel.
  7. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je poskytovatel povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena ve Smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Poskytovatel je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li poskytovatel zboží před určenou dobou, není objednatel oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které poskytovatel nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.
  8. Lhůta pro dodání zboží podle kupní smlouvy a podle smlouvy o dílo a lhůta pro vytvoření grafického díla podle smlouvy o vytvoření grafických děl počíná běžet v okamžiku, kdy je objednatelem uhrazena zálohová platba (je-li zálohová platba smluvena) a kdy je objednatelem schválena korektura. Po dobu přepravy zboží neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy. Závazek poskytovatele dodat zboží se považuje za řádně splněný i v případě, kdy zboží bylo poskytovatelem dodáno ve lhůtě 14 dní od termínu pro dodání zboží stanoveného ve Smlouvě.
 9. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ
  1. Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele jeho předáním prvnímu dopravci (zpětně).
  2. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží v místě provozovny poskytovatele (osobní odběr), přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v době, kdy převezme zboží od poskytovatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.
  3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
  4. Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele jeho předáním dopravci. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží v místě provozovny poskytovatele, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele v okamžiku, kdy převezme zboží od poskytovatele.
  5. Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 10. PŘEDMĚT SMLOUVY O VYTVOŘENÍ GRAFICKÝCH DĚL
  1. Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vytvořit pro objednatele grafické dílo specifikované ve smlouvě o vytvoření grafických děl (dále jen „grafické dílo“), přičemž objednatel se smlouvou o vytvoření grafických děl zavazuje zaplatit poskytovateli za vytvoření grafického díla odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o vytvoření grafických děl.
  2. Poskytovatel smlouvou o vytvoření grafických děl poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít grafické dílo (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 12 obchodních podmínek. Licenční odměna za poskytnutí licence ke grafickému dílu je zahrnuta v odměně poskytovatele za vytvoření grafického díla.
 11. VYTVÁŘENÍ A PŘEDÁNÍ GRAFICKÉHO DÍLA
  1. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s plněním smlouvy o vytvoření grafických děl neprodleně po jejím uzavření. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění smlouvy o vytvoření grafických děl poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy (čl. 19.1), ztrácí tímto objednatel právo od smlouvy o vytvoření grafických děl odstoupit.
  2. Pro stanovení práv a povinností smluvních stran ohledně vytváření grafického díla dle smlouvy o vytvoření grafických děl se dále použijí obdobně ustanovení čl. 5 obchodních podmínek. Pro stanovení práv a povinností smluvních stran ohledně podkladů pro vytvoření grafického díla dle smlouvy o vytvoření grafických děl se použijí obdobně ustanovení čl. 6 obchodních podmínek.
  3. Poskytovatel předá grafické dílo objednateli jeho zpřístupněním v uživatelském rozhraní nebo zasláním elektronickou poštou na adresu objednatele. V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele nebo z jiných důvodů není možné grafické dílo předat způsobem podle předchozí věty, předá poskytovatel objednateli grafické dílo na standardním nosiči dat.
  4. O předání grafického díla sepíší smluvní strany na výzvu poskytovatele předávací protokol, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě poskytovatele. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při sepsání předávacího protokolu. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnost při sepsání předávacího protokolu, sepíše poskytovatel o předání grafického díla zápis, který následně poskytne objednateli.
 12. LICENCE KE GRAFICKÉMU DÍLU
  1. Poskytovatel poskytuje objednateli licenci ke grafickému dílu jako nevýhradní.
  2. Licence ke grafickému dílu je poskytována pro území České republiky.
  3. Objednateli je umožněno užít grafické dílo všemi způsoby užití.
  4. Objednatel je oprávněn grafické dílo užít výhradně pro svou vlastní potřebu.
  5. Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel nabývá licenci ke grafickému dílu okamžikem uhrazení celé odměny za vytvoření grafického díla. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od předání grafického díla objednateli. V případě zániku licence je objednatel povinen ukončit užití grafického díla.
  6. Objednatel je oprávněn grafické dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o vytvoření grafických děl (obchodních podmínek) a v souladu s účelem grafického díla.
  7. Objednatel není povinen licenci ke grafickému dílu využít.
  8. Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence ke grafickému dílu, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
  9. Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel není oprávněn provádět změny grafického díla či spojovat grafické dílo s jinými díly či zařadit do souboru děl.
 13. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli kupní cenu a cenu za dílo (dále společně jen jako „odměna poskytovatele“) a zálohy na odměnu poskytovatele v termínech a ve výši stanovené ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě smluven termín splatnosti zálohy na odměnu poskytovatele, platí termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře poskytovatele či v rámci jiné výzvy k platbě zálohy na odměnu poskytovatele.
  2. Odměna poskytovatele je splatná ke dni uvedenému ve Smlouvě nebo, není-li splatnost uvedena ve Smlouvě, je odměna poskytovatele splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem či v rámci jiné výzvy k platbě, jinak nejpozději do čtrnácti (14) dní od uzavření Smlouvy, a to:
   1. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele 298920298/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet poskytovatele“) na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem nebo jiné výzvy učiněné poskytovatelem,
   2. hotově při převzetí zboží, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován objednatelem,
   3. v hotovosti na dobírku v místě určeném ve Smlouvě, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován poskytovatelem.
  3. V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena hodinovou sazbou, vzniká poskytovateli nárok na odměnu za každých započatých třicet (30) minut činnosti poskytovatele podle Smlouvy.
  4. Poskytovatel může vždy požadovat zajištění uhrazení odměny poskytovatele.
  5. Poskytovatel může poskytnout objednateli množstevní slevy z odměny poskytovatele, a to za podmínek stanovených na webové stránce nebo za individuálně sjednaných podmínek. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z odměny poskytovatele poskytnuté poskytovatelem vzájemně kombinovat. Poskytovatel není plátcem DPH a u všem částek bude uvedena cena včetně DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  6. Pro právo objednatele na jeho odměnu podle Smlouvy sjednávají smluvní strany promlčecí dobu osm (8) let.
  7. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  8. Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku 15.000 EUR, provést bezhotovostně. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle tohoto článku se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené v průběhu jednoho kalendářního dne.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli (nejčastěji po uhrazení odměny) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele nebo daňový doklad – fakturu zpřístupní v rámci uživatelského účtu. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě. V případě, že objednateli vznikne nárok na slevu, vystaví objednatel fakturu – daňový doklad (obsahující DPH), a to s nejméně třiceti (30) denní lhůtou splatnosti od doručení tohoto dokladu poskytovateli.
  10. Poskytovateli vzniká nárok na odměnu dle Smlouvy i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti poskytovatele uvedené ve Smlouvě, a to zejména pokud došlo ke znemožnění vytváření díla v důsledku jednání objednatele.
  11. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby podle Smlouvy (či zálohy na tuto odměnu poskytovatele) vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  12. Pohledávky za poskytovatelem je vůči odměně poskytovatele možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku poskytovatelem písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.
 14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Po dobu prodlení objednatele s placením i části jakékoliv odměny nebo zálohy na tuto odměnu poskytovatele není poskytovatel povinen poskytovat objednateli žádné služby či zboží podle Smlouvy.
  2. Poskytovatel je oprávněn i k částečnému plnění Smlouvy.
  3. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  4. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – Oddělení ADR
   Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
   email: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz

   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
  7. Lhůty stanovené ve Smlouvě pro poskytovatele začínají vždy běžet až dnem uhrazení dílčí odměny či zálohy dle Smlouvy na účet poskytovatele.
  8. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
  9. Poskytovatel odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil.
  10. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (vyšší moc).
  11. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  12. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle Smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem na základě Smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti
   související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem na základě Smlouvy.
 15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo IP adresy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
  4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, a to s výjimkou dopravců a subjektů zabývajících se správou a vymáhání pohledávek poskytovatele.
  6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 15.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  8. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 16. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.
  2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a třetím osobám k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 17. ÚČINNOST SMLOUVY
  1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
  2. Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení Smlouvy (obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost Smlouvy.
 18. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 18.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může objednatel, který je spotřebitelem, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu obchodních podmínek ve formátu PDF nacházejících se na konci této stránky.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 18.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pokud objednatel poskytovateli v této lhůtě neprokáže, že zboží poskytovateli odeslal. V případě, že objednatel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z ceny zboží, s jehož vrácením je objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů spojených s navrácením zboží poskytovateli, v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny na webové stránce. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
  4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle čl. 18.3 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 18.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel kupní cenu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.
  6. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo dojde k jinému snížení hodnoty zboží, za které objednatel odpovídá, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 18.3. obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.
  7. Poskytovatel je oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstoupit, zejména v případech, kdy zboží není k dispozici či v případech, kdy zboží nelze dodat ve smluvené lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozí věty vrátí poskytovatel kupní cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
 19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O VYTVOŘENÍ GRAFICKÝCH DĚL
  1. Objednatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o dílo a od smlouvy o vytvoření grafických děl odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejich uzavření, pokud nedošlo k jejich předchozímu splnění poskytovatelem. Pro odstoupení od smlouvy o dílo a od smlouvy o vytvoření grafických děl může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
  2. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy o dílo či od smlouvy o vytvoření grafických děl, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny (odměny) za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od takové smlouvy.
  3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o dílo a od smlouvy o vytvoření grafických děl kdykoliv bez uvedení důvodu odstoupit, a to až do doby splnění závazku obou stran z těchto smluv. V případě odstoupení podle předchozí věty vrátí poskytovatel cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
 20. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).
  2. Objednatel je povinen prohlédnout zboží či jiné plnění poskytovatele dle Smlouvy s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před jejich použitím.
  3. V případech, kdy objednatel není spotřebitelem, platí následující:
   1. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele (je-li záruka poskytnuta), uplatňuje objednatel písemně, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele info@vimpros.cz (dále jen „reklamace“).
   2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u poskytovatele bez prodlení, nejpozději do tří (3) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je objednatel v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.
   3. V případě, že je doprava zboží k objednateli zajišťována prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Českomoravská 2408/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „Zásilkovna s.r.o.“) a zboží je společností Zásilkovna s.r.o. dodáno poškozené, je objednatel povinen neprodleně kontaktovat dispečink společnosti Zásilkovna s.r.o. a vyhotovit zápis o škodě. S poškozeným zbožím dopravovaným společností Zásilkovna s.r.o. nesmí objednatel ani třetí osoby nijak manipulovat, a to až do okamžiku příchodu „likvidátora“ společnosti Zásilkovna s.r.o. V případě, že objednatel poruší některou z povinností stanovených v předchozích větách tohoto odstavce (čl. 20.3.3), považuje se zboží poskytovatelem za řádně dodané.
   4. Poskytovatel vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Má-li plnění poskytovatele podle Smlouvy vady, budou nároky objednatele z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevou z odměny poskytovatele, odstraněním ostatních vad, dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
   5. Reklamace zboží objednatelem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči poskytovateli.
   6. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná.
  4. V případech, kdy objednatel je spotřebitelem, platí následující:
   1. Poskytovatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal
    1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   2. Ustanovení uvedená v čl. 20.4.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
   4. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele info@vimpros.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamované zboží.
  5. V případech, kdy je Smlouva uzavírána písemně, vzdává se objednatel v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 občanského zákoníku svých práv z vadného plnění poskytovatele ze Smlouvy.
  6. Smluvní strany smluvily, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.
 21. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
  1. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
  2. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
  3. Objednatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
 22. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré právní úkony související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, telefaxem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření této smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.
  2. Zpráva je doručena:
   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou musí být zajištěna certifikátem (elektronický podpis),
   2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 23. ROZHODČÍ DOLOŽKA
  1. Poskytovatel a objednatel se dohodli, že všechny majetkové spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, sporů z jejího zajištění, výkonu či ukončení práv z tohoto právního vztahu vznikajících nebo s ním souvisejících, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. V rozhodčím řízení se doručují veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu na poštovní nebo elektronickou adresu, která je uvedena v této Smlouvě, případně která byla rozhodci sdělena. Doručovat lze vždy i na jiné známé adresy, kde se účastník zdržuje nebo kde si poštu vyzvedává, a vždy také na adresu uvedenou v informačním systému evidence obyvatel. Pokud si adresát zásilku odesílanou rozhodcem uvedenými způsoby nepřevezme, považuje se tato za doručenou dnem jejího vrácení zpět rozhodci. Doručování prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije. Rozhodčí řízení bude neveřejné. K projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže dle rozhodce lze ve věci rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč (zvýšená o DPH).
 24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem s tím, že pro účely Smlouvy smluvní strany:
   1. vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
   2. vylučují ustanovení § 1748 občanského zákoníku;
   3. vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
  3. Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky objednatele.
  4. Poskytovatel je k činnosti podle Smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
  5. Smlouva je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  6. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a pro odstoupení od smlouvy o dílo a pro odstoupení od smlouvy o vytvoření grafických děl.
  8. Kontaktní údaje poskytovatele:
   sídlo – fakturační adresa:
   VimPros s.r.o.
   Čujkovova 1714/21
   700 30 Ostrava – Zábřeh
   IČ: 109 23 845
   provozovna – adresa pro veškerou korespondenci, vyzvedávání zásilek, osobní jednání atd.
   VimPros s.r.o.
   K. Weise 503
   385 01 Vimperk
   adresa webové stránky: https://www.vimpros.cz
   adresa elektronické pošty: info@vimpros.cz
   telefon: +420 722 33 42 42
   ID datové schránky: fvfzt6y

Ve Vimperku 18. 9. 2023
VimPros s.r.o.