1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost VimPros s.r.o., se sídlem Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 109 23 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 85915, (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní a korespondenční údaje správce jsou:
   VimPros s.r.o.
   adresa: K. Weise 503, 385 01 Vimperk
   e-mail: info@vimpros.cz
   telefon: +420 722 33 42 42
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Lukáš Blaschko, adresa: K. Weise 503, 385 01 Vimperk, e-mail: webmaster@vimpros.cz
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
   1. vaše jméno a příjmení,
   2. fakturační a korespondeční adresa,
   3. e-mailová adresa,
   4. telefonní číslo.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
   3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   2. plnění právních povinností vůči státu,
   3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, a však nejdéle po dobu 30. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé a dopravci správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou
   1. oprávnění zaměstnanci správce,
   2. dopravci určeni pro doručení objednaného zboží.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích nejsou poskytovatelé mailingových ani cloudových služeb. Správce prohlašuje že veškerá data uživatelů jsou uložena na vlastním serveru a cloudu, který není umístěn v žádném datacentrum ale v zabezpečených prostorách správce.
 6. Zpracovatelé osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů je výhradně prováděno správcem a jeho oprávněnými zaměstnanci. Nejsou předávany žadným třetím firmám s výhradou dopravce určeného pro doručením objednaného zboží.
 7. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 8. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečené prostory a zabezpečený server.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Ve Vimperku 18. 9. 2023
VimPros s.r.o.